Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

“Siết” quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

 

Kế hoạch này nhằm rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý đối với vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14, đông thời nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội và phòng chống cháy nổ.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị xác định cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các nội dung chưa phù hợp thực tiễn để đề xuất, xây dựng nghị định, thông tư, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đảm bảo đồng bộ với hiệu lực thi hành của Luật. 

Cụ thể, Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng nghị định, thông tư, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bảo đảm chất lượng và tiến độ phù hợp với hiệu lực thi hành của Luật. 

Vụ Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp của các đơn vị sản xuất thuốc nổ, kíp nổ… bảo đảm đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; thực hiện đánh giá, thẩm định sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp mới để đưa vào Danh mục vật liệu nổ công nghiệp theo quy định; đồng thời chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 02:2015/BCT, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến tiền chất thuốc nổ.

Cục Hóa chất thực hiện nghiêm công tác thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm khi cấp Giấy phép liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ theo kế hoạch được phê duyệt. 

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. 

Bên cạnh đó, Sở Công Thương các tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về công tác cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 

Các Sở Công Thương tổng hợp về công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi về Bộ Công Thương trước ngày 25/12 hàng năm để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương.

TAGS :