Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Sẽ trình Chính phủ phê duyệt đề án thống kê khu vực kinh tế ngầm

Tổng cục Thống kê sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát nhằm thu thập đầy đủ thông tin của các hoạt động kinh tế thực tế đang diễn ra và ảnh hưởng đến quy mô nền kinh tế nhưng chưa được đo lường và tính toán đầy đủ trong GDP

 

Đây là nội dụng được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được tổ chức chiều 16/1.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, trong năm 2018 nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất lớn, với chức trách là đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Thống kê, Tổng cục Thống kê xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm 2018.

Trước hết, phải bảo đảm tốt thông tin thống kê, chủ động nghiên cứu, đề xuất kịp thời các “kịch bản tăng trưởng kinh tế” phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, các ngành; nâng cao chất lượng công tác thống kê, đặc biệt công tác phân tích, dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô. Cùng với đó Tổng cục Thống kê tăng cường công tác phổ biến thông tin thống kê với các hình thức đa dạng, phù hợp với các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê sẽ điều chỉnh quy mô GDP trên cơ sở kết quả của Tổng điều tra nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016, Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Đồng thời sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát nhằm thu thập đầy đủ thông tin của các hoạt động kinh tế thực tế đang diễn ra và ảnh hưởng đến quy mô nền kinh tế nhưng chưa được đo lường và tính toán đầy đủ trong GDP. 

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, khu vực kinh tế chưa được quan sát bao gồm 5 thành tố: Hoạt động kinh tế ngầm; Hoạt động kinh tế phi pháp; Hoạt động kinh tế phi chính thức chưa được quan sát; Hoạt động kinh tế hộ gia đình tự sản tự tiêu; Hoạt động kinh tế bị bỏ sót do chương trình thu thập dữ liệu cơ bản. Trong 5 thành tố nêu trên, hiện Tổng cục Thống kê đã thu thập và tính toán cho hoạt động kinh tế phi chính thức chưa được quan sát, hoạt động kinh tế hộ gia đình tự sản tự tiêu và hoạt động kinh tế bị bỏ sót do chương trình thu thập dữ liệu cơ bản.

Với hoạt động kinh tế ngầm, ông Lâm cũng cho biết, khu vực này bao gồm các hoạt động kinh tế hợp pháp nhưng bị giấu diếm một cách chủ ý nhằm tránh thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, với người lao động và với xã hội và tránh thực hiện các thủ tục pháp lý, hành chính như thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo thống kê. 

Còn hoạt động kinh tế phi pháp bao gồm các hoạt động kinh tế bị pháp luật cấm (sản xuất và buôn bán ma túy, hoạt động mại dâm,…); các hoạt động kinh tế hợp pháp không bị pháp luật cấm nhưng do các nhà sản xuất trái phép thực hiện. 

“Hai thành tố này rất khó cho cơ quan Thống kê thu thập thông tin để tính toán. Vì vậy, trong quý I năm 2018, sau khi Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng cục Thống kê hứa với Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng với các Bộ, ngành và địa phương tìm giải pháp có tính khả thi để triển khai thực hiện, sẽ từng bước tính toán đầy đủ hơn quy mô chỉ tiêu GDP trong những năm tới”, ông Nguyễn Bích Lâm khẳng định. 

TAGS :