Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón

(DNTM) Ngày 29/5/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón.

hông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý Nhà nước, thương nhân thực hiện nhập khẩu phân bón. Phân bón thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này bao gồm: Urê có hoặc không ở trong dung dịch nước (mã hàng 3102.10.00); Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa 3 nguyên tố là nitơ, phospho và kali (mã hàng 3105.20.00) chỉ được nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính. Việc nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở chỉ được phép thực hiện sau khi UBND tỉnh cho phép trên cơ sở trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương.
Phân bón nhập khẩu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này bao gồm: Phân bón tạm nhập tái xuất, tái xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh; Phân bón nhập khẩu để khảo nghiệm, làm hàng mẫu, nghiên cứu khoa học.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 13/7/2017 và bãi bỏ Thông tư số 35/2014/TT-BCT ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón.


 V.H
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại

TAGS :

phan bon phanbon viet nam xuat nhap khau xuat nhap khau phan bon