Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Quốc hội quyết định mức ngân sách hỗ trợ xây dựng Đặc khu kinh tế đặc biệt

Theo Dự thảo mới nhất về Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, căn cứ yêu cầu phát triển của từng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ có mục tiêu để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình bảo vệ môi trường quan trọng của đặc khu kinh tế

Về phương thức phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, theo Dự thảo, Nhà nước sẽ dành một phần vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình bảo vệ môi trường quan trọng tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Đối với các nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước có liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư của nhà đầu tư mà chưa bố trí được vốn thì nhà đầu tư đã được lựa chọn theo quy định của pháp luật được phép ứng trước vốn để thực hiện.

Theo dự thảo, các nhà đầu tư cũng sẽ được lựa chọn các phương thức hoàn trả vốn ứng trước như sau: Trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của dự án; Được nhà nước thanh toán bằng tiền hoặc quỹ đất để thực hiện dự án đầu tư khác theo thỏa thuận; Được tính vào vốn đầu tư của dự án đầu tư; Trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của dự án đầu tư khác do nhà đầu tư thực hiện trên địa bàn đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 

Dự thảo Luật cũng quy định, nhà đầu tư được đề xuất hình thức thực hiện dự án đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo thông lệ quốc tế. 

Về nội dung hỗ trợ ngân sách nhà nước, căn cứ yêu cầu phát triển của từng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình bảo vệ môi trường quan trọng của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và thực hiện chính sách đặc thù quy định tại Luật này. Mức hỗ trợ đối với từng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quyết định.

Bên cạnh đó, dự luật quy định sẽ để lại toàn bộ số tăng thu nội địa trên địa bàn đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trong thời gian không quá 10 năm kể từ khi đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được thành lập để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình bảo vệ môi trường quan trọng của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và thực hiện chính sách đặc thù quy định tại Luật này.  

Cho phép bội chi ngân sách địa phương của đặc khu để đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định bằng các nguồn vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, mức dư nợ vay của ngân sách địa phương đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt không vượt quá 70% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. Thu ngân sách địa phương được xác định trên cơ sở dự toán ngân sách đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định của năm dự toán.

TAGS :