Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Những nhóm hàng nhập khẩu chính tháng 1 năm 2018

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu năm 2018 có 4 nhóm hàng đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 46,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện:  Đạt kim ngạch nhập khẩu trong tháng 01/2018 là 3,7 tỷ USD, giảm nhẹ so với tháng trước, và tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đầu tiên của năm chủ yếu có xuất xứ từ Hàn Quốc với 1,59 tỷ USD, tăng 110%; xuất xứ Trung Quốc là 643 triệu USD, tăng 39,5%;  xuất xứ Nhật Bản 352 triệu USD, tăng 122% so với cùng kỳ năm trước

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 01/2018 đạt 2,92 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước, và tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước

 Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác trong tháng 01/2018 chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc với 1,06 tỷ USD, tăng 24,7%; Hàn Quốc với 577 triệu USD, tăng 9,2%; Nhật Bản 363 triệu USD, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 1/2018 đạt 1,58 tỷ USD, giảm 15,3% so với tháng trước và tăng 89,2% so với cùng kỳ năm trước;

Điện thoại các loại và linh kiện nhập khẩu trong tháng 01/2018 chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc với 1,02 tỷ USD, tăng 106,2%; Hàn Quốc 483 triệu USD, tăng 93,1%; Thái Lan 29 triệu USD, tăng 202% so với cùng kỳ năm trước; …

Vải các loại: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,04 tỷ USD, tăng 2% so với tháng trước và tăng 58,7% so với cùng kỳ năm trước

Trong tháng 01/2018, vải xuất xứ Trung Quốc đạt 587 triệu USD, tăng 57,3%; Hàn Quốc 195 triệu USD, tăng 59,1%; Đài Loan 120 triệu USD, tăng 43,4% so với cung kỳ năm trước; …

Sắt thép các loại: Kim ngạch nhập khẩu sắt thép các loại trong tháng 1/2018 đạt 1,16 triệu tấn, trị giá 809 triệu USD, tăng 5,1% về lượng và tăng tăng 7,6% về trị giá so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước giảm 3,9% về lượng tuy nhiên tăng 24% về trị giá,

Trong đó, sắt thép xuất xứ Trung Quốc đạt 304 triệu USD, giảm 9%; xuất xứ Hàn Quốc 139 triệu USD, tăng 32,7%; xuất xứ Nhật Bản 130 triệu USD, tăng 71,9% so với cùng kỳ năm trước; …

Xăng dầu các loại: Đạt kim ngạch nhập khẩu trong tháng 01/2018 là 1,29 triệu tấn, trị giá 791 triệu USD, tăng 3% về lượng va tăng 4,5% về trị giá so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước 48,4% về lượng và tăng 59% về trị giá.

Trong đó, xăng dầu xuất xứ chủ yếu từ Malaysia với 261 triệu USD, tăng 216,7%; xuất xứ Hàn Quốc là 213 triệu USD, tăng 22,3%; xuất xứ từ Thái Lan là 122 triệu USD, tăng 120% so với cùng kỳ năm trước; …

Chất dẻo nguyên liệu: Đạt kim ngạch nhập khẩu trong tháng là 496 nghìn tấn, trị giá 757 triệu USD, tăng 16,1% về lượng và 14,5% về giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chất dẻo nguyên liệu chủ yếu xuất xứ từ Hàn Quốc với 148 triệu USD, tăng 51,9%; UAE là 133 triệu USD, tăng 114,5%, từ Đài Loan là 100 triệu USD, tăng 50,6% so với cùng kỳ năm trước; …

Kim loại thường khác: Đạt kim ngạch nhập khẩu trong tháng là 128 nghìn tấn, trị giá 510 triệu USD, giảm 0,3% về lượng và tăng 1,9% về trị giá so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước tăng 5,8% về lượng và  tăng 37,5% về trị giá.

Kim loại thường nhập khẩu trong tháng 01/2018 chủ yếu xuất xứ từ Hàn Quốc với 81 triệu USD, tăng 28,2%; Trung Quốc với 59 triệu USD, giảm 32,4%; từ Úc là 42 triệu USD, tăng 101,8% so với cùng kỳ năm trước; …

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy: Đạt kim ngạch nhập khẩu trong tháng là 437 triệu USD, tăng 5,1% so vơi tháng trước và tăng  36,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc với 176 triệu USD, tăng 27,8%, từ Hàn Quốc với 63 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước; …

TAGS :