Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Doanh nghiệp thành lập mới đang tăng mạnh

Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 2 đầu năm, số doanh nghiệp được thành lập mới là 7.864 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 99.062 tỷ đồng, tăng 44,0% về số doanh nghiệp và tăng 59,1% về số vốn đăng ký.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 2/2018 đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 10,5%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 71.120 lao động, tăng 13,8%. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 2.319 doanh nghiệp, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 2 tháng đầu năm 2018, cả nước có 18.703 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 197.333 tỷ đồng, tăng 29,4% về số doanh nghiệp và tăng 29,3% về số vốn đăng ký.

Về số vốn đăng ký, trong 2 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 tiếp tục tập trung cao ở loại hình công ty cổ phần là 103.630 tỷ đồng, tăng 38,6%, tiếp đó là loại hình công ty TNHH 1 thành viên có 61.634 tỷ đồng, tăng 25,7%, loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 31.708 tỷ đồng, tăng 13,2%, loại hình doanh nghiệp tư nhân có 356 tỷ đồng, giảm 52,2% và loại hình công ty hợp danh có số vốn đăng ký mới thấp nhất so với các loại hình khác là 6 tỷ đồng, tăng 480,0%.

Về số doanh nghiệp đăng ký, lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, ô tô, xe máy có 6.460 doanh nghiệp, chiếm 34,5%; Xây dựng có 2.418 doanh nghiệp, chiếm 12,9%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 2.291 doanh nghiệp, chiếm 12,2%; Khoa học, công nghệ; Dịch vụ tư vấn, thiết kế; Quảng cáo và chuyên môn khác có 1.436 doanh nghiệp, chiếm 7,7%;...

Số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt là 6.878 doanh nghiệp, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động có 2.866 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 41,67%, có 2.145 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 31,19%, có 731 doanh nghiệp tư nhân chiếm 10,63%, có 1.133 công ty cổ phần chiếm 16,47% và có 03 công ty hợp danh chiếm 0,04%.

TAGS :