Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

638 dự án FDI đổ bộ vào các khu công nghiệp trong 8 tháng

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo về Tình hình thành lập và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế 8 tháng năm 2017 của Vụ Quản lý các khu kinh tế cho thấy, trong 8 tháng năm 2017, có 5 khu công nghiệp (KCN) được thành lập mới và quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích 1.882,6 ha, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của 1 KCN và đưa ra khỏi quy hoạch 1 KCN với tổng diện tích 501 ha.

Theo đó, lũy kế đến hết tháng 8 năm 2017, cả nước có 328 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên là 96,3 nghìn ha, trong đó 223 KCN đã đi vào hoạt động và 105 KCN đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng. Tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 51%, riêng các KCN đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 73%.

Về các khu kinh tế (KKT) ven biển, cả nước có 17 KKT được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 845 nghìn ha. Ngoài ra, KKT Ninh Cơ, tỉnh Nam Định có trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập.

Trong 8 tháng năm 2017, các KCN, KKT thu hút được 638 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 10,6 tỷ USD.

Lũy kế đến cuối tháng 8 năm 2017, các KCN, KKT thu hút được 7.842 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 165,9 tỷ USD. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 58%.

Về thu hút đầu tư trong nước, các KCN, KKT thu hút được 520 dự án đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho hơn 187 dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 132.200 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết tháng 8 năm 2017, các KCN, KKT thu hút được 8.122 dự án với tổng mức đầu tư đạt 1.839,9 tỷ đồng, vốn thực hiện đạt khoảng 42%.

Về giải quyết vấn đề môi trường, tính đến cuối tháng 8 năm 2017, trong số 223 KCN đã đi vào hoạt động, 87% có nhà máy xử lý nước thải tập trung, đạt chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao; 13% KCN còn lại đảm bảo từng doanh nghiệp thứ cấp phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường.

TAGS :